ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 Begripsbepaling 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 ‘De Gouden Walnoot’; de opdrachtnemer die in opdracht van een wederpartij werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp en advies. 1.2 De Opdrachtgever; de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan De Gouden Walnoot als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; 1.3 De Opdracht of de Overeenkomst; de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en De Gouden Walnoot met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door De Gouden Walnoot. 1.4 Het Project; het pand, gebouw of bouwwerk, of onderdeel daarvan, waarop de aan De Gouden Walnoot verstrekte opdracht betrekking heeft. 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekkingen tot diensten van de interieuradviezen, leveringen van zaken door De Gouden Walnoot en voorts alle overige overeenkomsten gesloten met de interieuradviseur, een en ander conform de vermelding op de offerte of opdrachtbevestiging, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken. 2.2 De toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen. 2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Gouden Walnoot en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

Artikel 3 Offertes en opdrachtbevestigingen
3.1 Offertes van De Gouden Walnoot zijn geheel vrijblijvend en kunnen, tot het moment dat De Gouden Walnoot de Opdracht heeft bevestigd, worden herroepen. 3.2 Een offerte is maximaal 30 dagen geldig. 3.3 Een verstrekte opdracht, waarbij de diensten en activiteiten van De Gouden Walnoot staan omschreven, wordt door De Gouden Walnoot schriftelijk bevestigd en door de Opdrachtgever voor akkoord ondertekend. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door De Gouden Walnoot zijn bevestigd. 3.4 Het bepaalde in lid 3 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van beide partijen om de totstandkoming van de Opdracht door andere middelen te bewijzen. 3.5 Indien geen van beide partijen de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of de opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door Opdrachtgever is ondertekend, de aanbetaling wel is voldaan en de Opdrachtgever er desondanks mee instemt dat De Gouden Walnoot interieur aanvangt met de uitvoering van de opdracht, dan wordt Opdrachtgever geacht de Opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. 3.6 (Persoonlijke) Gegevens verstrekt door Opdrachtgever welke van belang zijn voor het correct uitvoeren van de Opdracht, zullen enkel gebruikt worden t.b.v. de Opdracht. 3.7 Door bevestiging van de Opdracht gaat Opdrachtgever akkoord met de Privacy Policy. 

Artikel 4 uitvoering Opdracht
4.1 De Gouden Walnoot zorgt dat zij voldoende is toegerust om de verantwoordelijkheid voor het Project, waarop de Opdracht betrekking heeft, te kunnen dragen. T De Gouden Walnoot fungeert als vertrouwensman van de Opdrachtgever. 4.2 De Gouden Walnoot heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 4.3 De Gouden Walnoot is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 4.4 De Opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig alle beslissingen die voor een goede uitvoering van de Opdracht noodzakelijk zijn 4.5 De Opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen ter zake het Project aan derden, zonder De Gouden Walnoot daarin te kennen 4.6 De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Indien dit niet het geval is, dient de Opdrachtgever dit terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan De Gouden Walnoot te melden. Na die termijn wordt geacht de Opdracht naar behoren te zijn uitgevoerd. 

Artikel 5 Honoraria, bureaukosten, kosten van derden
5.1 De honorering van De Gouden Walnoot kan als volgt worden overeengekomen: (a) volgens een percentage van de uiteindelijke bouw- en inrichtingsom, vermeerderd met in rekening gebracht bouwkundig meerwerk van de respectievelijke aannemer(s); of (b) op basis van een van te voren vastgesteld uurtarief; of (c) door een vast bedrag, exclusief de door de Opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting, af te spreken. 5.2 De in lid 1 bedoelde honorering is exclusief bureaukosten, reis- en verblijfkosten, lichtdruk- en plotkosten, kosten van adviseurs, kosten voor het (doen) houden van toezicht op de uitvoering van de bouw, kosten van revisietekeningen, kosten van het (doen) opmeten en het in tekening brengen van bestaande toestanden. Deze kosten worden afzonderlijk zo veel mogelijk gespecificeerd aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. 5.3 Een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren ten tijde van het aanvaarden van de opdracht. 

Artikel 6 Honorarium bij gewijzigde Opdracht
6.1 De Opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die De Gouden Walnoot verricht ten gevolge van: 
(a) gewijzigde (overheid) voorschriften of overheidsbeschikkingen, of (b) wijzigingen van het ontwerp op verzoek van de Opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd. De Gouden Walnoot informeert de Opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en de kosten hiervan, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert. 6.2 Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de Opdracht aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht door De Gouden Walnoot of een door deze in te huren derde, zonder dat dit het gevolg is van de in lid 1 bedoelde situaties, dan zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen. 

Artikel 7 Betaling en invorderingskosten
7.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door T De Gouden Walnoot interieur aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door De Gouden Walnoot aangegeven. De Gouden Walnoot is gerechtigd om periodiek te factureren. 7.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 7.3 De Gouden Walnoot heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 7.4 De Gouden Walnoot kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De Gouden Walnoot kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 7.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op. 7.6 Nadat de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien De Gouden Walnoot echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 7.7 Alle vorderingen van De Gouden Walnoot worden terstond opeisbaar wanneer de Opdrachtgever surseance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Dit zelfde geldt indien de Opdrachtgever zijn 
bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

Artikel 8 Duur en beëindiging
8.1 De Opdracht kan tussentijds worden opgezegd, zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door een der partijen in de nakoming van de opdracht. Deze opzegging dient plaats te vinden per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van opzegging. 8.2 Bij tussentijds beëindiging van de Opdracht door de Opdrachtgever zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de Opdracht door De Gouden Walnoot, alsmede bij tussentijdse beëindiging door De Gouden Walnoot wegens verwijtbare handelingen van de Opdrachtgever, is De Gouden Walnoot gerechtigd te vorderen: (a) 125% van honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging. (b) de vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die De Gouden Walnoot ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht. 

Artikel 9 Vertraging in de uitvoering van de Opdracht
9.1 Indien de vervulling van de Opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die De Gouden Walnoot niet kunnen worden toegerekend, dan is Opdrachtgever verplicht de kosten die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen respectievelijk aan De Gouden Walnoot te vergoeden. Voor zover mogelijk zal De Gouden Walnoot de Opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt. 

Artikel 10 Afwijkingen van ontwerp 
10.1 Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van De Gouden Walnoot en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. 

Artikel 11 Eigendoms- en auteursrechten
11.1 Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die De Gouden Walnoot bij de vervulling van de Opdracht heeft vervaardigd, blijven eigendom van De Gouden Walnoot, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever of aan derden. 11.2 De Gouden Walnoot heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, zoals bedoelt in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld. 
11.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van De Gouden Walnoot, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van De Gouden Walnoot. 

Artikel 12 Aansprakelijkheid en verjaringstermijn
 12.1 Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatie adviezen, door derden worden vervuld, is De Gouden Walnoot voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken. 12.2 De Gouden Walnoot is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de Opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade. 12.3 De Gouden Walnoot is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen. 12.4 De Gouden Walnoot is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De Gouden Walnoot is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 12.5 Indien het ontwerp van De Gouden Walnoot niet kan worden uitgevoerd voor de geraamde bouwsom en deze omstandigheid te wijten is aan De Gouden Walnoot, dan is De Gouden Walnoot slechts gehouden zijn ontwerp te herzien zonder dat hij aansprakelijk is voor eventuele extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van De Gouden Walnoot. 12.6 De Gouden Walnoot sluit te zake van zijn aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. Op verzoek van de Opdrachtgever legt De Gouden Walnoot de bescheiden over, waaruit blijkt dat hij aan de verzekeringsplicht heeft voldaan. 12.7 De aansprakelijkheid van De Gouden Walnoot is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag waarvoor De Gouden Walnoot is verzekerd maar zal niet meer bedragen dan tweemaal het bedrag dat uit hoofde van de Opdracht is of zou zijn verschuldigd. 12.8 Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan De Gouden Walnoot kenbaar is gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen een jaar na de dag waarop de Opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt. 

Artikel 13 Overmacht 
13.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de Opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan De Gouden Walnoot kan worden toegerekend. Hieronder is mede begrepen: stakingen in bedrijven waarmee De Gouden Walnoot overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, alsmede, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, het geval dat De Gouden Walnoot geestelijk of lichamelijk verhinderd is de Opdracht naar behoren te vervullen. 13.2 De Gouden Walnoot heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt eerst pas intreedt nadat De Gouden Walnoot zijn verbintenis had moeten nakomen. 13.3 Ingeval van overmacht heeft De Gouden Walnoot het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is. 13.4 Indien De Gouden Walnoot bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan haar verplichtingen kan voldoen, is De Gouden Walnoot gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de Opdrachtgever gehouden aan deze declaratie te voldoen. 

Artikel 14 Ontbinding 
14.1 Indien na het sluiten van de Overeenkomst aan De Gouden Walnoot omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is De Gouden Walnoot gerechtigd de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de Opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen. 

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
15.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Gouden Walnoot partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 15.2 De rechter in de vestigingsplaats van De Gouden Walnoot is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft De Gouden Walnoot het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 15.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 16 Vindplaats en wijziging voorwaarden
 
16.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder nummer 71028110. 16.2 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd 16.3 Zij zijn separaat aan te vragen bij De Gouden Walnoot via mail: [email protected] . 16.4 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met De Gouden Walnoot. 16.5 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.